Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Pošiljanje odpadkov preko meja

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (povezava na podatke spodaj – Pristojni organ) je od 1. 1. 2017 pristojni organ za pošiljke odpadkov preko meja v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov  (Uradni list RS, št. 78/2018).

Pošiljanje odpadkov preko meja je urejeno tako z mednarodno kot tudi evropsko zakonodajo (povezava na podatke spodaj – Zakonodaja) z namenom zaščititi človeško zdravje in okolje pred različnimi vplivi, ki jih lahko povzročijo odpadki (predvsem nevarni odpadki) in njihovo pošiljanje preko meja.

 

Pristojni organ


Inšpektorat RS za okolje in prostor
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
T: (01) 777 00 84
F: (01) 420 44 83

e-naslov za najave in pošiljanje transportnih dokumentov:


tfs.irsop(at)gov.si

  
Klasifikacija odpadkov

Pošiljke odpadkov na postopke odstranjevanja (D-kode) se klasificira po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga najdete v Evropskem katalogu odpadkov (Odločba EC, št. 2000/532/EC, 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC in 2014/955/EU) oziroma lahko uporabite tudi seznam v Prilogi V, Del 2, Uredbe 1013/2006.

Pošiljke odpadkov na postopke predelave (R-kode): se klasificira po Prilogah III, IIIA, IIIB, IV in IVA Uredbe 1013/2006: Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA (wordov dokument – pripet k mailu). V kolikor se odpadkov ne najde na nobeni od navedenih list, se štejejo za nerazvrščene.

Stroški

Stroški za izvajanje postopkov predhodne pisne prijave znašajo 250 eurov. Stroške se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom – potrdilo o plačilu se priloži prijavi.

TR račun Banke Slovenije: 01100-6300109972

  1. a) Za pošiljke iz Slovenije: sklic: 18 25542-7141998-35475019
  2. b) Za pošiljke v Slovenijo: sklic: 18 25542-7141998-35474019
  3. c) Za tranzit skozi Slovenijo: sklic: 18 25542-7141998-35476019

Namen nakazila: stroški  za Prijavo SI00_ _ _ _ (na prazna mesta navedite št. prijave)

Opomba: zadnji dve številki pri sklicu (označeni z modro barvo) označujeta tekoče leto in ju je s 1.1. naslednjega leta potrebno zamenjati za tekočo letnico.

 

Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem

 

V spodnji preglednici je poenostavljen prikaz, za katere pošiljke odpadkov je po Uredbi 1013/2006 potrebna predhodna pisna prijava in soglasje. Bolj podrobne informacije so seveda v sami uredbi.

 

 

Znotraj držav članic ES

Uvoz v ES

Tranzit skozi ES

Izvoz izven ES


Odpadki na odstranjevanje


Soglasje


Soglasje


Soglasje


Prepovedan (1)


"Zeleni odpadki" na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi

18. člen

18. člen

18. člen

Prepovedan oz. Soglasje (2)


Vsi ostali odpadki - na predelavo

Soglasje

Soglasje

Soglasje

Prepovedan (3)

 
(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem
(2) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. V primeru pošiljk odpadkov iz priloge IIIB v vse države, ki niso članice OECD velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja. Glej tudi poglavje E - Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD
(3) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan.

 

Prijavni obrazec

 

Prijavni obrazec je sestavljen iz Priloge IA (prijavni dokument) ter Priloge IB (transportni dokument) Uredbe 1013/2006. Originalni obrazec je na voljo na sedežu DZS in njenih podružnicah (številka obrazca je 3,10). Več informacij v zvezi z možnostjo nakupa in razpoložljivostjo boste dobili pri:

DZS Divizija založništvo
Založništvo tiskovin
Direktna prodaja
Dalmatinova 2
1538 Ljubljana

ga.Tea Tozon

Telefon: 01 30 69 831
Faks: 01 30 69 810
e-mail: tea.tozon@dzs.si
 

Označevanje odpadkov

 

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev najdete v Prilogi IC Uredbe 1013/2006 - Navodila za izpolnjevanje prijavnega in transportnega dokumenta.
Dodatna pojasnila (pri izpolnjevanju polja 14):

(i) Baselska konvencija – Priloga VIII (ali IX, če je primerno):
Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA (wordov dokument – pripet k mailu)
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz ene črke in štirih številk (npr. A1010)
(ii) Oznaka OECD (če se razlikuje od (i)): glej v prejšnji točko navedeno povezavo
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz dveh črk in treh številk (npr. AA010)
(iii) Seznam odpadkov ES: Evropski katalog odpadkov (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=SL)
(iv) Nacionalna oznaka v državi izvoznici:
(v) Nacionalna oznaka v državi uvoznici:
(vi) Drugo (opredeli):
(vii) Oznaka Y (wordov dokument – pripet k mailu)
(viii) Oznaka H(5): glej hrbtno stran obrazca
(ix) Razred UN(5): glej hrbtno stran obrazca
(x) Številka UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xi) Odpremno ime UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xii) Carinska(-e) koda(-e) (HS):

 

Vzorci dokumentov, ki jih je tudi potrebno priložiti prijavi

 

Prijavnemu in transportnemu dokumentu je potrebno priložiti še dodatne podatke ali dokumente (glej Prilogo II Uredbe 1013/2006).
Primeri besedil:
- Finančna garancija (wordov dokument – pripet k mailu)
- Splošna pogodba  (wordov dokument – pripet k mailu) (pošiljke znotraj ES na končne postopke predelave ali odstranjevanja) 
- Pogodba za izvoz odpadkov iz Priloge III (wordov dokument – pripet k mailu) (v države, ki niso članice EU)
Pogodba v skladu z določili 15. člena Uredbe 1013/2006 (wordov dokument – pripet k mailu)
- Pooblastilo za trgovca in posrednika (wordov dokument – pripet k mailu)

Vzorec izjave o škodnem zavarovanju (wordov dokument – pripet k mailu)

 

Pošiljke odpadkov, ki jih spremljajo določene informacije – 18. Člen

 

Obrazec za pošiljke odpadkov, ki jih spremljajo določene informacije (Priloga VII Uredbe št. 1013/2006 (wordov dokument – pripet k mailu))
Obrazec-angleško (wordov dokument – pripet k mailu)
 
Opomba: Obrazec mora vedno spremljati vsako pošiljko sledečih odpadkov:

1. pošiljko odpadkov namenjenih za predelavo, za katero veljajo splošne zahteve po informacijah, določene v členu 18 Uredbe 1013/2006, in če količina odpremljenih odpadkov presega 20 kg, in sicer:
(a) odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIB;
(b) mešanice dveh ali več vrst odpadkov iz Priloge III, ki niso uvrščene v posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III, če sestava teh mešanic ne škoduje okolju varni predelavi in če so take mešanice navedene v Prilogi IIIA v skladu s členom 58 Uredbe 1013/2006.

2. pošiljko odpadkov, ki so izrecno namenjeni za laboratorijsko analizo, s katero se bodo ocenile bodisi njihove fizikalne bodisi kemične lastnosti ali določila njihova primernost za postopke predelave ali odstranjevanja, za katere se uporabljajo postopkovne zahteve iz člena 18 navedene Uredbe. Količina teh odpadkov mora biti izrecno namenjena za laboratorijsko analizo in je določena z najmanjšo količino, ki je razumno potrebna za ustrezno izvedbo analize za vsak posamezni primer in ne presega 25 kg.

Tu objavljen obrazec se lahko tiska in direktno uporablja.

 

Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD

 

V skladu z določili 37. člena Uredbe 1013/2006 je Komisija EU poslala pisno noto vsem državam, ki niso članice OECD v kateri jih je pozvala, da naj se opredelijo glede pošiljk odpadkov, navedenih v Prilogi III ali IIIA in katerih izvoz v te države ni prepovedan v skladu s 36. členom Uredbe 1013/2006. Države so imele na voljo sledeče možnosti:
(a) prepoved; ali
(b) postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu s členom 35; ali
(c) nobene kontrole v ciljni državi (postopek predhodne pisne prijave in soglasja ni potreben).
Kako so države odgovorile oz. kakšen je režim v primeru pošiljk odpadkov iz Priloge III ali IIIA ("zelenih odpadkov") v te države, je razvidno iz Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1418/2007 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1418-20140718&qid=1559302041375&from=EN) s spremembami.
Če države niso odgovorile - jih ne najdete v Prilogah Uredb št. 1418/2007 s spremembami - za te države velja, da so izbrale postopek predhodne prijave in soglasja.

 

Na strani Evropske komisije najdete odgovore posameznih držav (po abecednem redu): http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/waste-shipment/questionnaires/#country-replies

 

Kontaktne osebe:

Pošiljke iz RS:

Nada Suhadolnik-Gjura

Tel: +386 1 777 00 86

e-mail: nada.suhadolnik-gjura@gov.si

 

Pošiljke iz RS in preko RS:

mag. Romana Turk

Tel: +386 1 777 00 87

e-mail: romana.turk@gov.si

 

Pošiljke v RS:

Marija Fele-Beuermann

Tel: +386 1 777 00 85

e-mail: marija.fele-beuermann@gov.si

 

Koristne povezave

 

Spletne strani tujih pristojnih organov

 

Tu boste našli bolj podrobne in koristne informacije o izvajanju Uredbe 1013/2006 (vzorce pogodb, finančnih garancij...)

Nemčija:
- splošne informacije (https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/)
Avstrija:
- splošne informacije (https://www.bmnt.gv.at/umwelt/abfall-ressourcen/abfallverbringung.html)

Ostalo

 

Evropska zakonodaja (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html)
Stran Komisije z informacijami o Uredbi 1013/2006: DG ENVIRONMENT (http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm)

Stran komisije EU z informacijami o pošiljkah zelenih odpadkov (odpadkov v države, ki niso članice OECD): DG TRADE (http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/waste-shipment/index_en.htm)
BASELSKA KONVENCIJA (http://www.basel.int/)
OECD – članice (http://www.oecd.org/)
EUROSTAT: Interaktivna mapa za čezmejno pošiljanje (https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments)

Pristojni organi za države članice ES (wordov dokument pripet k mailu)

 

Zakonodaja


Baselska konvencija o nadzoru uvoza / izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (wordov dokument – pripet k mailu)

 

Uredba (ES) št. 1013/2006 z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov – veljavna od 12. julija 2007 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20180101&rid=1) (prečiščeno besedilo, zadnjič obnovljeno 1. 1. 2018)

 

Uredba (ES) št. 1013/2006 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20180101&rid=1) - angleško*

 

Zadnja sprememba, ki še ni vključena v prečiščeno besedilo Uredbe 1013/2006: IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1245 z dne 28. julija 2016 o določitvi predhodne korelacijske tabele med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1245&rid=1)

IZVEDBENA UREDBA (EU) št. 2016/1245 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1245&from=EN) – angleško*

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6518) (Ur. l. RS št. 78/16). Ta uredba je namenjena izvajanju Uredbe 1013/2006 (ne velja samostojno)

Pošiljke odpadkov iz Priloge III in IIIA (zeleni seznam) v države, ki niso članice OECD

 

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III in IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1418-20140718&qid=1559302041375&from=EN) (prečiščeno besedilo, zadnjič obnovljeno 18.07.2014). 

Uredba vsebuje odgovore držav, ki niso članice OECD glede njihovih pravil pri uvozu odpadkov iz Priloge III (zelenih odpadkov) in IIIA (mešanice zelenih odpadkov) k Uredbi št. 1013/2006

 

Uredba Komisije (ES) št. 1418/2007 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1418-20140718&qid=1559302041375&from=EN) - angleško*


Besedila Uredb ES in njihove zadnje spremembe najdete na naslednji povezavi: Zakonodaja ES (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html)
 

*Opomba: Zaradi številnih napak v prevodu vam svetujemo, da uporabljate angleško verzijo

  • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov

    Strategije in programi | Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Pošiljanje odpadkov preko meja je urejeno tako z mednarodno kot tudi evropsko zakonodajo z namenom zaščititi človeško zdravje in okolje pred različnimi vplivi, ki jih lahko povzročijo odpadki (predvsem nevarni odpadki) in njihovo pošiljanje preko meja.


Vsebina
:

Zakonodaja 

Klasifikacija odpadkov 

Pošiljke s predhodno pisno prijavo in soglasjem (povezava na novo stran – iz dokumenta z naslovom Pošiljke s predhodno….)

Pošiljke odpadkov, ki jih spremljajo določene informacije – 18. Člen (povezava na novo stran – iz dokumenta z naslovom Pošiljke odpadkov, ki jih ….)

Pošiljke odpadkov iz priloge III In IIIA v države, ki niso članice OECD (povezava na novo stran – iz dokumenta z naslovom Pošiljke odpadkov iz…)

Koristne povezave (povezava na novo stran – iz dokumenta z naslovom Koristne povezave)