Skoči do osrednje vsebine

V Inšpekciji za energetiko in rudarstvo izvajamo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja elektroenergetike, strojne energetike in rudarstva.

Z inšpekcijskimi pregledi na področju strojne energetike nadzorujemo termoenergetske naprave, to so naprave za proizvodnjo toplote, soproizvodnjo toplote in elektrike, naprave v termoelektrarnah, parnih in vročevodnih kotlovnicah. Opravljamo nadzor prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij za zemeljski plin, distribucijskih omrežij za daljinsko ogrevanje in paro, naprav za skladiščenje,  naprav in napeljav za utekočinjeni naftni plin, nad ustrezno usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo energetske naprave, nad pregledovanjem klimatskih in ogrevalnih naprav in drugih strojnih naprav, povezanih s proizvodnjo in rabo energije. Poleg tega izvajamo nadzor nad rednim pregledovanjem tlačnih posod in premične tlačne opreme, nad vgradnjo, vzdrževanjem in servisiranjem opreme v eksplozijsko ogroženih območjih.

Z inšpekcijskimi pregledi na področju elektroenergetike opravljamo nadzore nad izpolnjevanjem predpisov glede zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja energetskih naprav, to je naprav za proizvodnjo električne energije, prenosnega in distribucijskega omrežja za električno energijo ter drugih naprav za oskrbo in porabo električne energije. Z nadzorom pripomoremo k zagotavljanju odprave pomanjkljivosti in nepravilnosti že v procesu gradnje ali rekonstrukcije elektroenergetskih naprav, s čimer dosegamo večjo varnost, zanesljivost in gospodarnost porabe. Namen nadzorov nad nizko napetostjo inštalacij v stavbah in zaščite pred delovanjem strel v javnih objektih je predvsem zagotavljati varnost in tako zmanjšati ogrožanje ljudi, živali in premoženja.

Na področju rudarstva izvajamo nadzore na podlagi materialnih predpisov, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov, ter zakonov o zapiranju rudnikov. Posebnost dela rudarskih inšpektorjev je redno izvajanje nadzora pri zavezancih, v primeru smrtne ali skupinske nesreče pri delu oziroma nevarnih pojavov pa takojšnja raziskava okoliščin. Z izvajanjem nadzorov rudarskih inšpektorjev zagotavljamo skladnost izkoriščanja z določbami koncesijskih pogodb, skladnost del s potrjeno tehnično dokumentacijo ter prispevamo k zagotavljanju postopkov opustitve rudarskih del. Namen nadzorov rudarskih inšpektorjev je, da zagotavljamo varnost in zdravje pri delu pri podzemnem in površinskem izvajanju rudarskih del ter nadzor nad vplivi rudarskih del na okolje.