Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Skladno z zakonodajo izvajalci del na državnih cestah predajo dokumentacijo za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah na Direkcijo RS za infrastrukturo najkasneje v roku 15 dni po tehničnem pregledu ali predaji v promet.

Poročila (BCP) in projekti izvedenih del (PID)

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. l. RS, št. 49/1997 in 2/2004) se poročila o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) in projekti izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah preda na Direkcijo RS za infrastrukturo najkasneje v roku 15 dni po tehničnem pregledu ali predaji v promet. Dokumentacijo so dolžni zagotavljati izvajalci del na državnih cestah.

Pravilnik v svojem 9. členu podrobneje opredeljuje zavezance za zbiranje podatkov. Način zbiranja in vsebina sta določena v 10. členu. Rok za oddajo tehničnih podatkov o cestah in objektih pa je določen v 15. členu pravilnika, in sicer, da morajo zavezanci dokumentacijo o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotoviti takoj po opravljenem tehničnem pregledu oziroma pred predajo nove ali rekonstruirane javne ceste in objektov na njih v promet. Podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, morajo zagotoviti v 30 dneh po izvedbi teh del.

BCP - evidence o cestah in obrazci

Vodenje in zbiranje podatkov o cestah je ena izmed nalog, ki se izvaja v Sektorju za evidence o cestah, informatiko in arhiv (SECIA). Evidence o cestah vsebujejo podatke o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter objektov, ki se vodijo v evidenci tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih in so sestavni del banke cestnih podatkov (krajše BCP). Zato je pomembno, da so vse spremembe signalizacije, opreme cest in objektov natančno popisane na za to predpisanih obrazcih, te pa po pregledu nadzora posredovane Direkciji RS za infrastrukturo.

Obrazci za BCP in obrazci za prometno signalizacijo in opremo so na voljo v elektronski obliki (MS Word/Excel/Access in PDF) in si s pomočjo navodil za izpolnjevanje obrazcev zaporedno sledijo (glej povezave na desni strani).

Opomba: Accessove podatkovne baze mdb so stisnjene v zipu z oznako "(mdb v zipu)".

Seznam usposobljenih popisovalcev BCP

Direkcija je v želji po kvalitetnejših in popolnejših podatkih v banki cestnih podatkov (BCP) na podlagi razpisanih natečajev in sprejetih odločitev z dne 29. 7. 2011, 1. 8. 2013, 20. 7. 2016 in 8. 3. 2019 izdala potrdila o usposobljenosti popisovalcev BCP.

Izvajalci gradbenih del na državnih cestah morajo izbrati izvajalca za popis podatkov iz seznama usposobljenih popisovalcev (veljaven od 20. 3. 2019).

Izobraževanje za BCP popisovalce

Trenutno ni na voljo nobenega izobraževanja.

Informacije o preteklih izobraževanjih najdete pod naslovom Pregled preteklih dogodkov.

Iskalnik