GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Navodila vlagateljem za potrditev reference izvedenih del

Vlagatelj za potrditev referenc naslovi vlogo na naslednji način:
 
1. Vloga mora biti podana v glavno pisarno Direkcije RS za infrastrukturo po pošti, osebno ali na elektronski naslov gp.drsi@gov.si.

2. Vloga za izdajo potrdila o referenci mora na Direkcijo RS za infrastrukturo prispeti praviloma vsaj 8 dni pred njegovo predvideno izdajo, sicer ne moremo zagotoviti pravočasne rešitve vloge.

3. Vloga za izdajo potrdila o referenci mora obvezno vsebovati:
- v celoti pravilno izpolnjen obrazec za potrditev referenc z obvezno navedbo številke pogodbe Direkcije RS za infrastrukturo, oziroma naročila;
V primeru, ko gre za pogodbo s partnerji, je potrebno obvezno navesti vse partnerje ter vrednost opravljenih del posameznega partnerja s  kratkim  opisom  izvedenih  del.
V primeru, ko gre za pogodbo s podizvajalci, je potrebno obvezno navesti glavnega izvajalca ter vrednost opravljenih del podizvajalca s kratkim opisom teh del.
- zadnjo potrjeno referenco (če obstaja).

4. Pogoj za potrditev reference za:
- izvedbo investicijskih vzdrževalnih del je pozitivni sklep komisije za pregled teh del,
- izvedbo vzdrževalnih del v javno korist je pridobitev vsaj začasnega dovoljenja za obratovanje ceste oziroma dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste,
- izvedbo novogradenj oziroma izvedbe del na podlagi gradbenega dovoljenja je pridobljeno uporabno dovoljenje,
- izdelavo projektne dokumentacije je izdano potrdilo o opravljeni recenziji oziroma reviziji projektne dokumentacije,
- izdelavo investicijske dokumentacije je potrditev skladno z Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest,
- ostale primere je izvedba brez hujše pomanjkljivosti ali strokovne napake (npr.: nestrokovna, nepopolna, nepravočasna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, ...).
Naročnik si pridržuje pravico, da z obrazložitvijo ne glede na naštete pogoje zavrne potrditev reference.

5. Potrjene reference Direkcija RS za infrastrukturo posreduje po pošti. Vlagatelj lahko na podlagi predhodne najave prevzame potrjene reference tudi osebno.