GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Arhivsko gradivo je dostopno je v izvirnikih ali kopijah v čitalnici arhiva na Zvezdarski 1 v Ljubljani. Uporablja se v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene. Pravne in fizične osebe lahko arhivsko gradivo uporabljajo tudi v upravne, poslovne in osebne namene, če izkažejo pravni interes.

Javno in zasebno arhivsko gradivo se v čitalnici arhiva daje v uporabo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakonom o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter v skladu s čitalniškim redom arhiva in pogoji izročiteljev fondov in zbirk glede vrst in rokov dostopnosti.

Arhivsko gradivo lahko brezplačno uporabljajo fizične in pravne osebe. Mladoletne osebe morajo pred uporabo predložiti potrdilo zakonitega zastopnika ali ustrezne ustanove. Tuji državljani so glede uporabe izenačeni z domačimi.

Arhiv izdaja različna potrdila ter overjene in neoverjene kopije dokumentov za uradne, poslovne in osebne namene na pismeno zahtevo strank po pošti, po telefaksu, elektronski pošti ali strankam osebno. V arhivskem gradivu ne išče podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravlja transliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela.

Uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika v arhivskem gradivu.

  • Arhivsko gradivo

    Arhivsko gradivo zaradi svoje neprecenljive vrednosti obravnavamo kot kulturni spomenik. Je manjši, a najbolj žlahtni del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Njegova podoba se je v preteklosti spreminjala; različnih oblik in vsebin, izvirno ali pa reproducirano je tudi današnje.

  • Skrb za arhivsko kulturno dediščino

    Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ter trajen pomen za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

  • Javna arhivska mreža

    Arhivsko javno službo opravljajo osrednji slovenski državni arhiv in regionalni arhivi.

Navodila in obrazci arhivske čitalnice