Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja Arhiva Republike Slovenije

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Dostop do informacij javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Namen ZDIJZ je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Prosilec mora v svoji zahtevi opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopija ali prepis). V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa. 

Postopek z zahtevo vodi uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja. Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi le uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk.  

Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Iskalnik