Skoči do osrednje vsebine

Odobrimo postavitev le tistih obratov, naprav ali stavb, ki ne bodo prekomerno obremenjevale okolja. Tako ščitimo zdravo in čisto okolje, hkrati pa podjetnikom pomagamo, da delujejo okoljsko in družbeno odgovorno, kar je postala pomembna poslovna vrednota.

Agencija za okolje (ARSO) z izvedbo ustreznih postopkov ugotavlja, ali bi investitorji s svojimi posegi ogrožali ali uničevali naravne vrednote. Če želi kdo investirati in graditi večje objekte, mora na ARSO prijaviti svoj projekt in preveriti, ali je sprejemljiv za okolje. Tudi v območja s posebnim naravnim statusom ne more posameznik ali institucija posegati samovoljno, ampak samo pod posebnimi pogoji.

Industrija v Sloveniji izpolnjuje zahteve za varstvo okolja, saj  ARSO podjetjem, ki povzročajo emisije v okolje, z okoljevarstvenim dovoljenjem predpiše okoljsko sprejemljiv način obratovanja, določi način spremljanja izpustov v zrak, vode ali tla in način ravnanja z odpadki. Podjetja morajo skladno s predpisi izvajati monitoring in o tem letno poročati ARSO. Poročila zaposleni redno pregledujejo in ob morebitnih nepravilnostih obvestijo inšpekcijo.

Najbolj okoljsko ozaveščenim podjetjem pa izdajamo evropske okoljske znake, kot sta okoljska marjetica in EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij).

Sektorji urada

 • Sektor za presoje vplivov na okolje

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Ana Kezele Abramović
  vodja

 • Sektor za integralna dovoljenja

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Katja Buda
  vršilka dolžnosti direktorja po pooblastilu

 • Sektor za upravne zadeve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Suzana Rak Zavasnik
  vodja

 • Sektor za kakovost zraka

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Irena Malešič
  vodja

 • Sektor za kakovost voda

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Nataša Žitko Štemberger
  vodja

 • Sektor za ravnanje z odpadki

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Barbara Štravs Grilc
  vodja po pooblastilu

 • Sektor za ohranjanje narave

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za varstvo okolja in narave

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Urška Mavri
  vodja

 • Register emisijskih kuponov

  Trgovanje s pravicami do emisije

 • IED naprave

  Dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

 • Srednje energetske naprave

  Vpis v evidenco vseh srednjih kurilnih naprav (SKN), plinskih turbin (PT) in nepremičnih motorjev (NM) s toplotno močjo enako ali večjo od 1 MW, vendar manjšo kot 50 MW.

 • Emisije v vode

  Upravni postopki in ostale upravne zadeve s področja emisij v vode.

 • IS - odpadki

  Informacijski sistem za ravnanje z odpadki

 • Poročanje o embalaži

  Sporočanje podatkov v zvezi z embalažo

 • Ogrožene vrste

  Evidence in registri, ki jih vodi ARSO pri izvajanju predpisov na področju varstva prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.