Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V službi načrtujemo in vodimo projekte s področja investicij ter vzdrževanja nepremičnin v tujini in Sloveniji. Načrtujemo in usklajujemo dejavnosti ministrstva s področja varnosti, varovanja in zaščite oseb, objektov in premoženja v Sloveniji in tujini. Zagotavljamo tudi logistično podporo ministrstvu.

Pripravljamo letni in večletni program dela, financ in strateških dokumentov v zvezi z nakupi, prodajo, najemom in vzdrževanjem nepremičnin v posesti ministrstva. Celovito upravljamo nepremičninski portfelj, spremljamo stanje in vzdrževanje nepremičnin, usklajujemo uporabo meril za ureditev prostorov predstavništev v tujini, pripravljamo strokovne podlage za odločitev o najemu, nakupu in selitvi prostorov predstavništev, pripravljamo celostno podobo predstavništev, zagotavljamo notranjo opremo in skladiščenje opreme ter opravljamo druge naloge, povezane z nepremičninami.

Načrtujemo in usklajujemo dejavnosti ministrstva s področja varnosti. V sodelovanju s pristojnimi organi spremljamo varnostne razmere v Sloveniji in tujini, pripravljamo poročila (varnostne ocene), predlagamo ukrepe in usklajujemo njihovo izvajanje. Izvajamo varnostna usposabljanja napotenih uslužbencev na predstavništva Slovenije v tujini. Opravljamo dela in naloge s področja obrambnih priprav. Sodelujemo z Ministrstvom za obrambo in drugimi ministrstvi na področju obrambnih priprav in zaščite ter reševanja, vodimo ustrezne obrambne evidence, izvajamo naloge upravitelja obrambnega načrta ministrstva, načrtov dejavnosti zunanjih zadev na področju zaščite in reševanja ter nalog, povezanih s področjem kriznega upravljanja. Zagotavljamo tudi izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter izvajamo varnostna preverjanja.

Sodelujemo pri pripravi projektov za zagotovitev varovanja. Vzpostavljamo napeljave in zagotavljamo delovanje telekomunikacijske opreme v objektih ministrstva in na predstavništvih. Sodelujemo pri ogledih objektov, načrtovanih za najem in odkup, ter izdajamo mnenje glede primernosti objekta.

Zagotavljamo logistično podporo delovanju ministrstva na področju prevozov opreme, zagotavljanja materialno-tehničnih pogojev za delovanje ministrstva, naročanja in nadzora nad zunanjimi izvajalci storitev in selitev diplomatov v tujino in iz tujine. Izvajamo tudi naloge in opravila v zvezi z odpremo diplomatskih pošiljk. Opravljamo prevoze oseb in materialnih sredstev za potrebe ministrstva ter predstavništev Slovenije v tujini. Zagotavljamo tehnično brezhibnost vozil ministrstva, vodimo evidenco vozil na predstavništvih v tujini in vodimo postopke naročanja prevozov z vozili. Skrbimo tudi za skladiščne prostore, kjer se hranijo osnovna sredstva v lasti ministrstva.

Izvajamo tudi kurirsko službo, in sicer dostavo pošte naslovnikom izven ministrstva, skupaj z vodenjem ustreznih evidenc in drugih opravil v zvezi s kurirsko službo.

Iskalnik