Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Službi za mednarodno sodelovanje izvajamo dejavnosti na bilateralni in multilateralni ravni v okviru mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija. Pri tem izhajamo iz slovenskih zunanjepolitičnih usmeritev, zavezujočih aktov in priporočil mednarodnih organizacij, katerih članica smo ter zakonodajnih aktov, ki zadevajo področje zdravja.

Bilateralno sodelovanje

V Službi za mednarodno sodelovanje skrbimo za bilateralno (tudi regionalno) sodelovanje na področju zdravja, vključno s pripravo in izvajanjem dvostranskih mednarodnih pogodb in drugih aktov, spremljanje njihovega izvajanja ter povezovanje z ustreznimi institucijami v Republiki Sloveniji in izven nje. Pristojni smo tudi za pripravo in izvedbo mednarodnih obiskov tujih predstavnikov in delegacij na ravni ministra za zdravje in drugih visokih predstavnikov Ministrstva za zdravje.

Poleg tega usklajujemo in na medresorski ravni sodelujemo pri pripravi poročil, analiz, informacij in mnenj s področja zdravja za potrebe bilateralnega mednarodnega sodelovanja.

Bilateralni sporazumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine

Drugi sklenjeni mednarodni nepogodbeni akti – memorandumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine

Bilateralni sporazumi s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja

Dvostranski sporazumi o socialnem in zdravstvenem zavarovanju se izvajajo preko nosilca zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Več informacij o izvajanju sporazumov se nahaja na povezavi Napotitev na delo v tujino (ZZZS).

Multilateralno sodelovanje  

V Službi za mednarodno sodelovanje usklajujemo ter izvajamo sprejete obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah in sicer z zagotavljanjem aktivnega sodelovanja naših predstavnikov v organih in delovnih telesih teh organizacij ter njihovih dejavnostih (Svet Evrope, Organizacija združenih narodov in njene specializirane agencije, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj itd.).

Poleg tega usklajujemo tudi sodelovanje z regionalnimi povezavami (Višegrajsko skupino, Srednjeevropsko pobudo ipd.).

Sodelovanje s Svetom Evrope

V Službi za mednarodno sodelovanje usklajujemo delo predstavnikov Republike Slovenije v delovnih telesih Sveta Evrope ter skrbimo za dejavno uresničitev sprejetih sporazumov in konvencij.

  • Evropski direktorat za kakovost zdravil in za zdravstveno varstvo (EDQM) je leta 2008 prevzel delo delnega sporazuma za socialne zadeve in javno zdravje. Direktorat določa standarde za zdravila, razvija smernice in standarde za transfuzijo krvi, presajanje organov in za zadeve varovanja zdravja potrošnikov.
  • Republika Slovenija sodeluje s svojimi predstavniki v odborih Evropske farmakopeje s strokovnjaki Ministrstva za zdravje, Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Zavoda RS za presaditve organov in tkiv (Slovenija transplant) in drugih.
  • Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (Medicrime konvencija) je prva in edina mednarodna pogodba, ki se ukvarja s problemom ponarejanja medicinskih izdelkov, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju.
  • Delni sporazum: Pompidujeva skupina – skupina za preprečevanje zlorabe prepovedanih drog in ilegalne trgovine z njimi (iz leta 1980).
  • Odbor Sveta Evrope za bioetiko: Slovenija je aktivna članica v Odboru Sveta Evrope za bioetiko s predstavniki slovenske Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.
  • Konvencija o preprečevanju trgovine s človeškimi organi: Slovenija je leta 2018 podpisala Konvencijo Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi. Izvajanje konvencije poteka v sodelovanju med pristojnimi resorji kot so zdravje, zunanje zadeve, pravosodje, notranje zadeve in carina. Slovenija je postala 19. država podpisnica konvencije.

 

Sodelovanje z Organizacijo združenih narodov

Sodelovanje z Organizacijo združenih narodov v okviru Ministrstva za zdravje poteka tudi na področju človekovih pravic. Sodelujemo tudi in predvsem na področju mednarodne politike drog, to je na področju dela Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC).

Sodelovanje z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Republika Slovenija je leta 2010 postala polnopravna članica OECD, s čimer so se ji odprle možnosti za sodelovanje v okviru obstoječih struktur OECD ter z ostalimi državami članicami OECD. Poglavitni cilji so vezani na prenos znanja in izmenjavo dobrih praks ter aktivno vključenost v analitične študije, poročila, preglede. Na tej osnovi pridobljene informacije so lahko koristna osnova za oblikovanje politik, strategij ter tudi konkretnih ukrepov na posameznih vsebinskih področjih. Ministrstvo za zdravje se v okviru razpoložljivih možnostih vključuje v aktivnosti OECD na področju zdravja in pri tem sodeluje z nekaterimi partnerji na slovenski strani, kot so NIJZ, ZZZS, SURS, resorna ministrstva ipd.

Spletne povezave, na katerih je mogoče najti številne informacije o že izvedenih ter tekočih aktivnostih OECD, objavljenih statističnih podatkih, publikacijah, študijah in analizah s področja zdravstva, biotehnologije in kemikalij:

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

Ministrstvo za zdravje se v okviru razpoložljivih finančnih in kadrovskih možnosti vključuje v dejavnosti Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, tako na bilateralni, kot multilateralni ravni. Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju zdravstva v preteklih letih velja še posebej izpostaviti bilateralno projektno sodelovanje na področju drog s Črno goro ter na področju zgodnjega odkrivanja raka z Republiko Severno Makedonijo. Republika Slovenije že od leta 2002 dalje redno sodeluje tudi z Zdravstveno mrežo jugovzhodne Evrope v vlogi partnerske države.