Skoči do osrednje vsebine

V Službi za dolgotrajno oskrbo opravljamo strokovne in upravne naloge na področju zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih in na področju dolgotrajne oskrbe.

Pripravljamo predloge predpisov na področju dolgotrajne oskrbe, sodelujemo v mednarodnih aktivnostih in pri pripravi strateških dokumentov na področju zdravstvene dejavnosti ter dolgotrajne oskrbe. V sodelovanju z deležniki na področjih, ki jih pokriva služba, načrtujemo in izvajamo aktivnosti, namenjene višji kakovosti in varnosti storitev pri izvajalcih s področja dolgotrajne oskrbe.

Pripravljamo in koordiniramo projekte na področju skrbi za starejše in drugih ranljivih skupin prebivalstva, ki jih sofinancira Evropska unija. Zagotavljamo informiranje javnosti o vsebinah v pristojnosti službe.

V Službi za dolgotrajno oskrbo je naša prednostna naloga priprava sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe in podpora pri njihovi implementaciji.

9. decembra 2021 je bil sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi.

S sprejemom Zakona o dolgotrajni smo postavili temelje, da:

 • bo dolgotrajna oskrba v Republiki Sloveniji enotno sistemsko urejena,
 • bodo državljani s primerljivim potrebami dostopali do primerljivih pravic,
 • bodo upravičenci imeli možnost izbire, na kakšen način bodo pravico do dolgotrajne oskrbe koristili (v obliki formalne oskrbe na domu ali formalne oskrbe v instituciji ali denarnega prejemka ali oskrbovalca družinskega člana (v primeru upravičencev s težko in najtežjo omejitev samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe),
 • bodo upravičenci do primerljivih storitev dostopali tako v instituciji, kakor na domu,
 • bodo upravičenci iz javnih virov dostopali tudi do novih storitev, tudi storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitev e-oskrbe in
 • bo za dolgotrajno oskrbo zagotovljen višji delež javnih virov, kar bo omogočilo finančno razbremenitev oseb, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, njihovih družinskih članov pa tudi lokalnih skupnosti.

V skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi se bo oskrba v institucijah začela zagotavljati 1. januarja 2023, oskrba na domu pa 1. julija 2024.

Sodelovanje s socialnovarstvenimi zavodi

Socialnovarstveni zavodi lahko skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti za svoje uporabnike izvajajo tudi zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo.

Služba za dolgotrajno oskrbo na področju zdravstvene dejavnosti sodeluje s socialnovarstvenimi zavodi in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Glejte tudi vsebine v povezavi s koronavirusom na spletni strani Koronavirus (SARS-CoV-2), pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi.

Pravilna uporaba naprav za dovajanje kisika

Trenutno vodimo naslednje kohezijske projekte:

 • Namen JR je zagotavljanje programa rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju.

 • »E-oskrba na domu«

  V teku

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Zaključeni projekti, ki jih je koordinirala Služba za dolgotrajno oskrbo

 • V okviru projekta je bilo izbranih 22 upravičencev. Namen projekta je podpora socialnovarstvenim zavodom pri organizaciji prostorov za učinkovitejše upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji.

 • Cilj pilotnega projekta je testirati nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18. let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Projekt poteka v treh pilotnih okoljih: Celju, Krškem in Dravogradu.

 • Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

  V okviru projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« se od decembra 2019 izvajajo projekti Skupaj za starejše v Mestni občini Koper, Usmerjena integrirana oskrba DOMA (UIOD) (Maribor) in Implementacija modela integrirane oskrbe starejših v skupnosti, razvoj novih storitev, krepitev preventive ter zagotavljanje kontinuitete obravnave v javni mreži občine Tržič.

  V okviru projekta se izvajata tudi Projekt DOM – DOMA (Poljčane) in Sodobna oskrba starejši (SOS) (Ptuj).

Sodelujemo

Festival za tretje življenjsko obdobje

Zaposleni Službe za dolgotrajno oskrbo so v sodelovanju s strokovnimi delavci projektov, ki jih služba koordinira: Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Na stojnici Ministrstva za zdravje so obiskovalci imeli možnost preveriti, ali si znajo pravilno razkužiti roke. Z aktivnostjo smo pripomogli k bolj doslednemu izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 in višji varnosti za nas vse.

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Zaposleni Službe za dolgotrajno oskrbo so sodelovali na Dnevih medgeneracijskega sožitja, kjer so predstavili evropske kohezijske projekte, ki jih služba koordinira. Na razstavnem prostoru Ministrstva za zdravje so se zaposlenim pridružili tudi strokovnimi delavci projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.