Skoči do osrednje vsebine

  • Dolgotrajna oskrba

    Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe, pilotni projekti

V Sektorju za dolgotrajno oskrbo je naša prednostna naloga priprava sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe, ki vključujejo tudi pripravo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Namen sistemske ureditve je, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic oziroma storitev, ne glede na okolje, kjer bodo bivali, storitve pa bodo v višjem delu financirane z javnimi viri.

V Sektorju za dolgotrajno oskrbo smo v letu 2020 zaključili s koordinacijo projektov Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ugotovitve pilotnih projektov so nam bile v pomoč tudi pri oblikovanju predlaganih sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe. Namen teh projektov je razviti, preizkusiti in implementirati nove pristope in nove storitve ter doseči pogoje celostne obravnave posameznika, tudi v domačem okolju.

Sodelovanje s socialnovarstvenimi zavodi

Socialnovarstveni zavodi lahko skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti za svoje uporabnike izvajajo tudi zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo.

Sektor za dolgotrajno oskrbo na področju zdravstvene dejavnosti sodeluje s socialnovarstvenimi zavodi in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Glejte tudi vsebine v povezavi s koronavirusom na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/, pod naslovom Domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi.

Pravilna uporaba naprav za dovajanje kisika

Trenutno vodimo naslednje kohezijske projekte:

  • Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

    V okviru projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« se od decembra 2019 izvajajo projekti Skupaj za starejše v Mestni občini Koper, Usmerjena integrirana oskrba DOMA (UIOD) (Maribor) in Implementacija modela integrirane oskrbe starejših v skupnosti, razvoj novih storitev, krepitev preventive ter zagotavljanje kontinuitete obravnave v javni mreži občine Tržič.

    V okviru projekta se izvajata tudi Projekt DOM – DOMA (Poljčane) in Sodobna oskrba starejši (SOS) (Ptuj).

  • Namen JR je zagotavljanje programa rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju.

  • V okviru projekta je bilo izbranih 22 upravičencev. Namen projekta je podpora socialnovarstvenim zavodom pri organizaciji prostorov za učinkovitejše upravljanje s tveganji, povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 v Republiki Sloveniji.

 mobilne nastanitvene enote
1 / 3

Zaključeni projekti, ki jih je na področju dolgotrajne oskrbe koordiniralo Ministrstvo za zdravje

Izsledki projektov