Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za občinsko prostorsko načrtovanje zagotavljamo pomoč pri pripravi prostorskih aktov na vseh stopnjah njihove priprave, tako da na prošnjo njihovega pripravljavca izdamo oceno in usmeritve. Sodelujemo v postopkih priprave prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni z podajanjem smernic in mnenj. Z namenom zagotavljanja ekonomičnosti postopka lahko opozorimo nosilce urejanje prostora na spoštovanje rokov oziroma predlagamo sklic skupnega usklajevalnega sestanka več nosilcev urejanja prostora. Ko so občinski prostorski akti sprejeti oziroma uveljavljeni, pa imamo na podlagi predpisov o državni upravi in lokalni samoupravi pristojnost izvajanja nadzora nad zakonitostjo.

Iskalnik