Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za ohranjanje narave oblikujemo sistem ohranjanja narave, s katerim zagotavljamo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter naravnih vrednot. Skrbimo za izvajanje ukrepov varstva narave, zlasti ustanavljanje in vodenje politike zavarovanih območij. Izvajamo naloge s področja neposrednega naravovarstvenega nadzora, pripravljamo in spremljamo izvajanje programov ozaveščanja na področju ohranjanja narave.

Teme

 • Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali

  Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali vrsta so tujerodne vrsta, katerih ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste razširili v Sloveniji.
  Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih.

 • Ogrožene in zavarovane vrste rastlin in živali

  V Sloveniji so ogroženi petina višjih vrst rastlin, več kot štiri petine vrst dvoživk in plazilcev ter skoraj polovica vrst sesalcev.

 • Naravne vrednote

  Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

 • Naravni parki, naravni rezervati in naravni spomeniki

  Zavarovana območja so naravi parki, naravni rezervati in naravni spomeniki. Naravni parki (zakon jih imenuje širša zavarovana območja) so narodni, regijski in krajinski parki. Zavarovala jih je država, katera od občin ali pa država in občina skupaj, v njih pa veljajo posebni režimi in prepovedi.

 • Neposredni nadzor v naravi

  Če želimo ohraniti čim bolj neokrnjeno naravo, moramo preprečevati posege, ki bi lahko uničili, poškodovali ali bistveno spremenili lastnosti, zaradi katerih jo želimo ohraniti. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi, ki je pri tem ključnega pomena, ima dvojno nalogo: naravovarstveni nadzorniki po eni strani ugotavljajo kršitve in oglobijo storilce, po drugi strani pa škodo v naravnem okolju preprečujejo tudi s svetovanjem, informiranjem in ozaveščanjem ljudi.

 • Velike zveri

  Velike zveri v Sloveniji so medved, volk in ris. Vse tri so zavarovane s predpis Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske Unije. Za njihovo dolgoročno ohranitev je ključno sobivanje z ljudmi.