Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za kohezijo vodimo in koordiniramo pripravo projektov, preverjamo in ocenjujemo projekte z vidika njihovih administrativnih, tehničnih, finančnih in vsebinskih ustreznosti. Sodelujemo pri pripravi strategij za učinkovito, smotrno in gospodarno porabo sredstev, vodimo in pripravljamo strokovne podlage ter drugo dokumentacijo za urejanje javne infrastrukture, gradnjo in njeno investicijsko vzdrževanje.

Slovenija v finančnem obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. V okviru izvajanja kohezijske politike v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa za sredstva v okvirni višini 501,3 milijona evrov iz Kohezijskega sklada in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Področju okolja so namenjene naslednje prednostne usmeritve:

Iz naslova prednostnih osi 2., 5. in 6. je bilo s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do 21. oktobra 2022 izdanih 129 odločitev o podpori projektom, katerih skupna vrednost z DDV znaša preko 1.035.000.000,00 evrov. Iz naslova sredstev evropske kohezijske politike prispevek Evropske unije (sredstva Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj) znaša več kot 632 milijonov evrov. Upravičenci oziroma prejemniki sredstev evropske kohezijske politike so občine in organi v sestavi ministrstev ter druge javne institucije. Vsi projekti so že v izvajanju.