Skoči do osrednje vsebine

Sektor za razvoj kadrov in kakovosti v javnem sektorju

V Sektorju za razvoj kadrov in kakovosti v javnem sektorju pripravljamo sistemske rešitve pri upravljanju kadrov z načrtovanjem in spremljanjem zaposlovanja javnih uslužbencev, kar posledično pripomore k optimalnemu vodenju kadrovske politike posameznih organov. Uvajamo metode, postopke in orodja s področja upravljanja s kadrovskimi viri, ki prispevajo k večji motivaciji, razvoju ter učinkovitosti javnih uslužbencev, vodstvu pa omogočajo optimalno organizacijo dela ter uporabo znanj in sposobnosti. 

V organizacijah javne uprave uvajamo in spodbujamo uporabo modela CAF - Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju, ki je evropsko priznano orodje za nadzor kakovosti. Vpeljujemo tudi druge sisteme vodenja kakovosti, kot je denimo ciljno vodenje, in spremljamo zadovoljstvo uporabnikov storitev, da bi s pomočjo njihovega odziva še izboljšali kakovost in učinkovitost delovanja organizacij v javnem sektorju.

Natančneje, v okviru našega delovnega področja:

 • pripravljamo predloge sprememb skupnega kadrovskega načrta in zbirnega kadrovskega načrta za nekatere osebe javnega prava,
 • skrbimo za izvajanje predpisov glede kadrovskega načrtovanja v javnem sektorju, nudimo strokovno pomoč in pripravljamo podzakonske podlage za kadrovske načrte uporabnikov proračuna,
 • pripravljamo strokovna mnenja in usklajujemo vladna gradiva o vsebini, ki se nanaša na spremljanje kadrovskih načrtov ter posledično na učinkovito vodenje kadrovske politike,
 • pripravljamo letna in mesečna poročila realizacije kadrovskih načrtov, analize in poročila s področja zaposlovanja in kadrovske strukture javnih uslužbencev v organih državne uprave (objava na portalu OPSI),
 • spremljamo gibanje števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju,
 • vodimo interni trg dela za organe državne uprave, objavljamo interne in javne natečaje ter druge informacije o potrebah in ponudbah zaposlitve javnih uslužbencev ter pripravljamo sistemske rešitve za intenziviranje internega trga,
 • upravljamo Centralno kadrovsko evidenco državne uprave in uporabnikom nudimo pomoč pri njeni uporabi,
 • na področju upravljanja s človeškimi viri aktivno sodelujemo tudi v okviru različnih evropskih institucij, ter v okviru razvojnih nalog stremimo k nenehni izboljšavi kadrovskih procesov in razvoja zaposlenih,
 • v letu 2019 smo vzpostavili kompetenčni model in določili temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence, sistem prepoznavanja in presojanja kompetenc ter podlago za nadgradnjo oziroma pridobitev manjkajočih kompetenc.
 • krepimo razvoj sistema vodenja kakovosti v javni upravi z vpeljavo rednih notranjih presoj/samoocenjevanja in zunanjega ocenjevanja uspešnosti na podlagi Evropskega modela odličnosti CAF (Common Assesment Framework),
 • sodelujemo pri vpeljavi enotnega sistema vodenja kakovosti za merjenje ključnih merljivih ciljev in kazalnikov v organih javne uprave.

V okviru razvojnih nalog na sektorju trenutno pripravljamo vsebinsko prenovo in nadgradnjo koncepta Internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave ter razvojnega pogovora. Pripravljamo pa tudi informacijske rešitve za podporo kadrovskim procesom.

Iskalnik