GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju za cestni promet in logistiko pripravljamo zakone in izvršilne predpise na področju cestnega prometa, ki določajo pogoje za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza, torej urejajo sistem pridobivanja licenc, dovolilnic ter ostalih dovoljenj. V okviru področja mednarodnih odnosov se redno sestajajo dvostranske mešane komisije, skupne odbore, za mednarodni cestni prevoz oseb in blaga, ki sklepajo sporazume in protokole, na podlagi katerih se postopoma liberalizira cestni prevoz med Republiko Slovenijo in državami, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen tak sporazum.

Zadolženi smo za urejanje sistema prevozov v cestnem prometu in pri tem spremljamo stanje in skrbimo za razvoj prometa v skladu s sprejeto politiko države, pripravljamo predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter drugih gradiv za vlado, pripravljamo programe raziskovalnih in strokovno razvojnih nalog s področja cestnega prometa, prometnih tokov in infrastrukture ter spremljamo in zagotavljamo njihovo izvajanje, pripravljamo strokovne podlage, sodelujemo in vodimo usklajevanje pri pripravi mednarodnih pogodb in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih pogodb s področja cestnega in integralnega prometa, pripravljamo predpise in posamične akte ter interne akte za izvajanje izvršilnih nalog, izvajamo strokovni in upravni nadzor nad izvajalci javnih pooblastil, torej Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno podjetniške zbornice Slovenije. Prav tako zagotavljamo opravljanje javnih služb v skladu s predpisi, izvajamo postopke v zvezi zagotavljanjem pogojev za izvajanje javnega cestnega potniškega prometa, vzpostavljamo, vodimo, vzdržujemo in povezujemo zbirke podatkov in evidenc, sodelujemo v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih.