Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za cestni promet in logistiko pripravljamo zakone in izvršilne predpise na področju cestnega prometa, ki določajo pogoje za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza, torej urejajo sistem pridobivanja licenc, dovolilnic ter drugih dovoljenj. V okviru področja mednarodnih odnosov se redno sestajajo dvostranske mešane komisije, skupni odbori za mednarodni cestni prevoz oseb in blaga, ki sklepajo sporazume in protokole, na podlagi katerih se postopoma liberalizira cestni prevoz med Republiko Slovenijo in državami, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen tak sporazum.

Odgovorni smo za urejanje sistema prevozov v cestnem prometu in pri tem spremljamo stanje in skrbimo za razvoj prometa v skladu s sprejeto politiko države, pripravljamo predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter drugih gradiv za vlado, pripravljamo programe raziskovalnih in strokovno-razvojnih nalog s področja cestnega prometa, prometnih tokov in infrastrukture ter spremljamo in zagotavljamo njihovo izvajanje, pripravljamo strokovne podlage, sodelujemo in vodimo usklajevanje pri pripravi mednarodnih pogodb in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih pogodb s področja cestnega in integralnega prometa, pripravljamo predpise in posamične akte ter interne akte za izvajanje izvršilnih nalog, izvajamo strokovni in upravni nadzor nad izvajalci javnih pooblastil, torej Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zagotavljamo tudi opravljanje javnih služb v skladu s predpisi, izvajamo postopke v zvezi zagotavljanjem pogojev za izvajanje javnega cestnega potniškega prometa, vzpostavljamo, vodimo, vzdržujemo in povezujemo zbirke podatkov in evidenc, sodelujemo v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih.

Teme in področja

  • Tehnični pregled in registracija vozil

    V Republiki Sloveniji imajo uporabniki motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu pravico uporabljati registrirana vozila. Zavezanci, torej fizične ali pravne osebe, na katere je vozilo registrirano, pravico do uporabe registriranega vozila pridobijo s plačilom letne dajatve za registrirano vozilo.

  • Prevoz potnikov in blaga

    Za opravljanje dejavnosti notranjega in mednarodnega cestnega prevoza je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja. Področje notranjega in mednarodnega cestnega prevoza blaga in potnikov v Republiki Sloveniji ureja Ministrstvo za infrastrukturo.

  • Varnost v cestnem prometu

    Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnostni prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov.

Iskalnik