GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Sklad za nasledstvo

Sklad Republike Slovenije za nasledstvo je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva  in s tem v zvezi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) ter opravljanje drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ.

Sklad opravlja dejavnost tako, da:

  • skrbi za uveljavljanje pravic in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ,
  • koordinira sodelovanje državnih organov in drugih institucij, ki so pooblaščene za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede spornih vprašanj, ki nastanejo ob njegovem izvrševanju,
  • koordinira pripravo izhodišč za pogajanja, poročil in predlogov odločitev v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije,
  • koordinira delo delegacij Republike Slovenije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva in drugimi vprašanji, povezanimi z nasledstvom nekdanje SFRJ,
  • koordinira delo delovnih skupin za nasledstvena vprašanja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije,
  • zagotavlja ustrezno strokovno podporo za zavarovanje interesov Republike Slovenije v postopkih uveljavljanja terjatev in poravnavanja obveznosti.

Sklad zagotavlja tudi vso potrebno strokovno, administrativno in tehnično pomoč za delovanje Visokega predstavnika za nasledstvo.

Visoki predstavnik za nasledstvo

Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 29. junija 2001 na Dunaju in je edini mednarodni sporazum, ki ureja pravice in obveznosti med državami naslednicami po razpadu nekdanje SFRJ. Slovenija je Sporazum ratificirala 12. julija 2002 (Uradni list RS, št. 71/02), veljati pa je začel 2. junija 2004. Republika Slovenija, tako kot ostale države naslednice nekdanje SFRJ, za izvajanje Sporazuma imenuje visokega predstavnika za nasledstvo, ki sodeluje v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov.

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 30. januarja 2014 za visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo imenovala dr. Ano Polak Petrič, ki je skladno s 4. členom omenjenega Sporazuma predstavnica Republike Slovenije v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov držav naslednic SFRJ.

Visoki predstavnik za nasledstvo skrbi za uresničevanje sporazuma in v zvezi s tem predstavlja in zastopa stališča, ki jih je predhodno potrdila Vlada Republike Slovenije.

Resorna ministrstva, v katerih pristojnost sodijo zadeve, opredeljene v Sporazumu o vprašanjih nasledstva, izvajajo sporazum v sodelovanju z visoko predstavnico za Republike Slovenije za nasledstvo. Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo pri svojem delu sodeluje tudi z resornimi ministrstvi, Skladom Republike Slovenije za nasledstvo, Banko Slovenije ter drugimi državnimi organi in institucijami, ki so pooblaščeni za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede vprašanj, ki nastanejo pri njegovem izvajanju.

Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo dr. Ana Polak Petrič je tudi pooblaščenka za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS) ter članica Koordinacijskega odbora za vprašanja nasledstva.

Vodstvo