Slovenščina English

Okolje in prostor

  • Okolje

    Ohranjanje narave, biotska raznolikost, onesnaževanje, odpadki, odprava posledic naravnih nesreč, vreme, presoja vplivov na okolje

  • Gradnja in nepremičnine

    Razvojno načrtovanje, prostorski načrti, gradnja, stanovanja, dimnikarstvo

  • Okoljski in prostorski podatki

    Stanje okolja, prostorski podatki in evidence, meritve, zemljevidi