Slovenščina English

Okolje

 • Voda

  Oskrba s pitno vodo, komunalne in padavinske odpadne vode, kopalne vode

 • Ohranjanje narave

  Biotska raznovrstnost, Natura 2000, ohranjanje narave, narodni, regijski in krajinski parki

 • Onesnaževanje okolja in posegi v okolje

  Hrup, industrijsko onesnaževanje, svetlobno onesnaževanje, okoljske dajatve, presoja vplivov

 • Odpadki

  Ravnanje z odpadki, razvrščanje odpadne embalaže, recikliranje, biorazgradljivi odpadki

 • Zrak

  Kakovost zraka, viri onesnaževanja, preprečevanje onesnaževanja

 • Vreme

  Vremenska napoved, meritve, podnebje

 • Podnebne spremembe

  Emisije toplogrednih plinov, trgovanje z emisijami, učinkovita raba energije, obnovljivi viri

 • Zmanjševanje posledic naravnih nesreč

  Poplave, neurja, plazovi, suša, žledolom

 • Jedrska varnost

  Jedrski in sevalni izdelki, uporaba virov sevanja, upravljanje z odpadki

 • Radioaktivnost v okolju

  Vrste sevanja, trenutne meritve, nadzor, mreža obveščanja, obsevanost prebivalstva