Slovenščina English

Kultura

 • Kulturna dediščina

  Nepremična in živa kulturna dediščina, register

 • Slovenski jezik

  Raba slovenščine, Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko, raziskave

 • Arhivi

  Arhivske zbirke, dostop in uporaba arhivskega gradiva, restavriranje in konserviranje

 • Mediji

  Razvid medijev, novinarjev in dopisnikov, raziskave in evalvacije, televizijski in radijski program

 • Verske skupnosti

  Register cerkva in drugih verskih skupnosti

 • Knjižnična dejavnost

  Knjižnice, COBISS

 • Sodelovanje s tujino na področju kulture

  Promocija slovenske kulture, kulturna mnogoterost, medkulturni dialog, krovni sporazuma o sodelovanju